Användarvillkor

Kreditrapporten.se drivs av AB Syna (organisationsnummer 556049-7314), nedan kallat Syna.

Synas och Kreditrapportens ansvar

Syna strävar efter att i möjligaste mån se till att uppgifterna på webbplatsen är korrekta.

Med hänsyn till – bland annat – det stora antalet informationskällor som utgör underlag för Synas tjänster och den stora mängd information som hanteras, går det inte att vid varje tillfälle garantera, att någon information inte saknas eller är felaktig.

Den information som Syna lämnar kan därför aldrig bli mer än en del av det beslutsunderlag som du behöver för dina affärsbeslut. Råd och omdömen utgör aldrig en garanti beträffande den omfrågades betalningsförmåga eller betalningsvilja.

Syna påtar sig på grund härav ej något ansvar för uppkommen skada, av vad slag det vara må.

Tillåten användning av innehållet på kreditrapporten.se

Det är fullt tillåtet att dela länkar till kreditrapporten.se på Internet, inklusive egna kommentarer om innehållet.

Otillåten användning av innehållet på kreditrapporten.se

Det är däremot inte tillåtet att använda publicerade företagsuppgifter för kommersiellt syfte, direktreklam eller oönskad e-post.

Det är förbjudet att utan Synas samtycke göra kopior - oavsett med vilken teknik det sker - av hela eller delar av informationen på kreditrapporten.se. Det är också förbjudet att göra hela eller delar av informationen på kreditrapporten.se tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt.

Vid otillåten användning av information från kreditrapporten.se kan Syna komma att vidta rättsliga åtgärder.